Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van Paleis Het Loo, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41041897.

Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. De door jou verstrekte gegevens worden behandeld met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Paleis Het Loo conformeert zich hierbij aan de per 25 mei geldende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van de website van Paleis Het Loo of anderszins persoonlijke gegevens verstrekt, heb je notie genomen van onze privacyverklaring en ga je ermee akkoord.

AVG
Paleis Het Loo is aan te merken als de gegevens-verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  De verwerking van je persoonsgegevens is gemeld bij de verantwoordelijke autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Type verwerking:
Paleis Het Loo kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten, producten en diensten.

  • uitvoering van onze dienstverlening, verbetering van onze diensten en producten, samenstellen bezoekers- en gebruikersstatistieken, afhandeling van aangevraagde informatie en beveiliging en verbetering van de website.

Type persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Paleis Het Loo kunnen worden verwerkt zijn voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Afhankelijk van de voorkeuren die zijn ingesteld op de verschillende social media accounts, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Paleis Het Loo over je onlineactiviteiten en sociale media profielen. Gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag worden verder gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze tentoonstellingen en diensten.

Cookies
De website van Paleis Het Loo maakt gebruik van cookie technologie binnen de gestelde kaders van de AVG. Specifieke details dienaangaande kun je vinden in de Cookie verklaring.

Google Analytics
Paleis Het Loo heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die in Google Analytics verzameld zijn worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruikt Paleis Het Loo de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Doel
Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Paleis Het Loo en worden gebruikt om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Jouw persoonsgegevens kunnen ook door Paleis Het Loo worden gebruikt om je te informeren over onze producten en diensten. Je e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten door op de afmeldlink onderin de e-mail te klikken.

Passende beveiliging
Paleis Het Loo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Subverwerkers en delen van data
Paleis Het Loo kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners die als verwerker zullen optreden en waarmee Paleis Het Loo een overeenkomst heeft gesloten. Daarbuiten geeft Paleis Het Loo door jou verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of Paleis Het Loo hiertoe is gehouden op grond van de wet.

Recht op inzage
Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens conform het bepaalde in de AVG.
Als je van een van deze rechten gebruik wil maken of als je vragen hebt over deze verklaring, kun je Paleis Het Loo bereiken op info@paleishetloo.nl. Afmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk door op de afmeldlink onderin de e-mail te klikken.

Bewaartermijnen
Paleis Het Loo bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet. Google Analytics gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Aanpassingen privacy verklaring
Paleis Het Loo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige verklaring gaat in op 25 mei 2018.